Pou?ití

Pouze pro soukromé a?domácí pou?ití. Není ur?eno pro komer?ní a?firemní pou?ití.

Systémové po?adavky

Windows Logo

Jazyky

Windows: Angli?tina, brazilská portugal?tina, ?e?tina, dán?tina, francouz?tina, indoné?tina, ital?tina, japon?tina, korej?tina, malaj?tina, něm?ina, nizozem?tina, nor?tina, pol?tina, portugalská portugal?tina, ru?tina, slovin?tina, ?paněl?tina, ?véd?tina, tradi?ní ?ín?tina, ture?tina a?zjednodu?ená ?ín?tina.

?asté dotazy

 • Jak AVG TuneUp zlep?í fungování mého po?íta?e?

  P?i ?astém pou?ívání se spolehlivost a?vykon po?íta?e postupně sni?uje. V?d?sledku toho se m??ete setkávat s?následujícími problémy:

  • Pomalé, nestabilní ?i zamrzající programy.
  • Málo místa na disku.
  • Vyskakovací okna bloatwaru.

  AVG TuneUp zrychlí a?vy?istí vá? po?íta? tak, ?e najde v?systému nepot?ebné soubory a?umo?ní vám je bezpe?ně smazat. Také hledá problémy, které zp?sobují pády a?neo?ekávané chování systému. Nap?íklad v?po?íta?i hledá nepot?ebné ?i zastaralé programy a?neobvyklá systémová nastavení. Dokonce jsme AVG TuneUp podrobili vlastním test?m zrychlení a?vy?i?tění po?íta?e.

 • Jak mohu otestovat vykon svého po?íta?e?

  Test vykonu po?íta?e funguje tak, ?e nejprve stanovíte ur?ité mě?ítko a?pak o?měsíc (nebo dva) později spustíte dal?í test na porovnání, jak se vykon změnil. Tento test m??ete pou?ít i?ke změ?ení vydr?e baterie.

  Na na?em blogu najdete návod, jak ur?it mě?ítko pro test vykonu po?íta?e. Pomocí automatické simulace normálních proces? (nap?íklad práce s?produkty Microsoft Office a?Adobe, hraní her, prohlí?ení webu nebo úprav/p?evádění videa) m??ete změ?it, jak rychle doká?e po?íta? provádět ur?ité operace.

 • Kolik ?asu AVG TuneUp pot?ebuje k?otestování a?vy?i?tění po?íta?e?

  V?závislosti na typu testu a?mno?ství analyzovanych dat m??e tento proces zabrat a? několik minut. Během testování a??i?tění ale m??ete po?íta? pou?ívat jako v?dycky. Nejnověj?í verze programu AVG TuneUp je vybavená funkcí Automatická údr?ba, která se spou?tí ti?e na pozadí, kdy? ji pot?ebujete, a?ma?e z?po?íta?e nepot?ebné soubory.

  P?i prvním nastavení funkce Automatická údr?ba m??ete ur?it, které typy polo?ek m??e AVG TuneUp bezpe?ně mazat. AVG TuneUp pracuje automaticky, tak?e sv?j po?íta? nemusíte ladit ru?ně.

 • Je AVG TuneUp to samé jako AVG TuneUp Utilities?

  AVG TuneUp Utilities je stará verze aplikace, kterou u? nepodporujeme. Pokud máte program AVG TuneUp Utilities nainstalovany, m??ete jej dále pou?ívat, ale u? k?němu nevydáváme ?ádné aktualizace ani opravy chyb.
  D?razně doporu?ujeme, abyste si stáhli nejnověj?í verzi programu AVG TuneUp nebo na ni upgradovali, proto?e nabízí více mo?ností, vylep?ení stávajících funkcí a?zdokonalené u?ivatelské rozhraní. AVG TuneUp m??ete po sta?ení nebo upgradu nainstalovat na neomezeny po?et za?ízení, tak?e jím m??ete optimalizovat ka?dy po?íta? v?domácnosti.

 • Poskytuje AVG TuneUp antivirovou ochranu?

  Ne. AVG TuneUp je optimaliza?ní nástroj, ktery zrychluje po?íta? a?opravuje problémy, je? mohou zp?sobovat pády systému nebo jiné neo?ekávané chování. A?koli AVG TuneUp neposkytuje aktivní ochranu p?ed viry, m??ete jím ú?inně identifikovat a?odstraňovat nevy?ádané programy, které mohly byt do po?íta?e nainstalovány malwarem. Pokud chcete spole?ně s?programem AVG TuneUp pou?ívat i?AVG AntiVirus, doporu?ujeme po?ídit si p?edplatné AVG Ultimate, které zahrnuje produkty AVG Internet Security a?AVG TuneUp.

Díky na?im odbornym radám doká?ete svá za?ízení vyu?ívat lépe

Pot?ebujete pomoc s?vyběrem vhodného produktu?

Ano prosím
icon icon icon icon

Hold on. Are you sure? This antivirus file is for PC and won't work on your Mac. This antivirus file is for PC and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won't work on your iOS. This antivirus file is for Mac and won't work on your PC. This antivirus file is for Mac and won't work on your Android. This antivirus file is for Mac and won't work on your iOS. This antivirus file is for Android and won't work on your PC. This antivirus file is for Android and won't work on your Mac. This antivirus file is for Android and won't work on your iOS. This antivirus file is for iOS and won't work on your PC. This antivirus file is for iOS and won't work on your Mac. This antivirus file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This file is for PC and won't work on your Mac. This file is for PC and won't work on your Android. This file is for PC and won't work on your iOS. This file is for Mac and won't work on your PC. This file is for Mac and won't work on your Android. This file is for Mac and won't work on your iOS. This file is for Android and won't work on your PC. This file is for Android and won't work on your Mac. This file is for Android and won't work on your iOS. This file is for iOS and won't work on your PC. This file is for iOS and won't work on your Mac. This file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This VPN file is for PC and won't work on your Mac. This VPN file is for PC and won't work on your Android. This VPN file is for PC and won't work on your iOS. This VPN file is for Mac and won't work on your PC. This VPN file is for Mac and won't work on your Android. This VPN file is for Mac and won't work on your iOS. This VPN file is for Android and won't work on your PC. This VPN file is for Android and won't work on your Mac. This VPN file is for Android and won't work on your iOS. This VPN file is for iOS and won't work on your PC. This VPN file is for iOS and won't work on your Mac. This VPN file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine.

Download anyway (from Google Play) (from Google Play) (from Google Play)
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Back
P?ejít na obsah stránky P?ejít do nabídky
欧美三级片