Sposób u?ycia

Tylko do u?ytku prywatnego i?przez rodzin?. Wykorzystanie biznesowe ani komercyjne nie jest dopuszczalne.

Wymagania systemowe

Windows Logo

J?zyki

W?przypadku systemu Windows: angielski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), czeski, duński, francuski, hiszpański, indonezyjski, japoński, koreański, malajski, niderlandzki, niemiecki, norweski, polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rosyjski, s?oweński, szwedzki, turecki i?w?oski.

Cz?sto zadawane pytania

 • Jak program AVG TuneUp poprawi wydajno?? mojego komputera?

  Gdy komputer jest cz?sto u?ywany, z?czasem jego stabilno?? i?wydajno?? zaczynaj? male?. Mo?na zauwa?y? nast?puj?ce problemy:

  • programy dzia?aj? bardzo wolno, ulegaj? awarii lub zawieszaj? si?;
  • brak miejsca na dysku;
  • wyskakuj?ce okienka z?programów typu ?bloatware”.

  Program AVG TuneUp przy?piesza i?oczyszcza Twój komputer, skanuj?c go w?poszukiwaniu niepotrzebnych plików, a?nast?pnie umo?liwia ich bezpiecznie usuni?cie z?systemu. Ponadto program AVG TuneUp skanuje w?poszukiwaniu problemów, które mog? powodowa? awarie i?nieprzewidywalne zachowania systemu. Mog? to by? na przyk?ad niepotrzebne programy zainstalowane na komputerze, nieaktualne oprogramowanie i?nietypowe ustawienia systemu. Przeprowadzili?my w?asne testy szybko?ci i?oczyszczania komputera przy u?yciu programu AVG TuneUp.

 • Jak mog? przetestowa? wydajno?? mojego komputera?

  Ten test wydajno?ci komputera dzia?a w?nast?puj?cy sposób: najpierw ustawia test porównawczy, a?nast?pnie uruchamia kolejny test miesi?c lub dwa pó?niej, aby sprawdzi?, jak zmieni?a si? wydajno??. Przy u?yciu tego testu mo?esz tak?e zmierzy? czas pracy baterii komputera.

  Aby zobaczy?, jak sprawdzi? test wydajno?ci komputera, odwied? nasz blog. Dzi?ki temu mo?esz zmierzy?, jak szybko Twój komputer obs?uguje ró?ne operacje, symuluj?c normalne procesy automatyczne obejmuj?ce produkty pakietu Microsoft Office i?firmy Adobe, gry, przegl?danie Internetu i?edytowanie/konwertowanie plików wideo.

 • Jak d?ugo program AVG TuneUp b?dzie skanowa? i?oczyszcza? mój komputer?

  Ten proces mo?e trwa? kilka minut w?zale?no?ci od typu skanowania i?ilo?ci analizowanych danych. Jednak w?czasie, gdy program AVG TuneUp skanuje i?oczyszcza, mo?esz normalnie u?ywa? komputera. Najnowsza wersja programu AVG TuneUp dodatkowo zawiera funkcj? Automatyczna konserwacja, która w?razie potrzeby dzia?a dyskretnie w?tle, aby usun?? niepotrzebne elementy z?komputera.

  Podczas pierwszego konfigurowania funkcji Automatyczna konserwacja mo?esz okre?li? typy elementów, które program AVG TuneUp mo?e bezpiecznie usuwa?. Program AVG TuneUp dzia?a automatycznie, dlatego nie musisz martwi? si? o?r?czne optymalizowanie komputera.

 • Czy program AVG TuneUp to to samo, co produkt AVG TuneUp Utilities?

  AVG TuneUp Utilities to stara wersja aplikacji, która nie jest ju? obs?ugiwana. Je?li program AVG TuneUp Utilities jest zainstalowany na Twoim komputerze, mo?esz go nadal u?ywa?, ale nie b?dzie on ju? aktualizowany i?nie b?dzie otrzymywa? poprawek b??dów.
  Zdecydowanie zalecamy pobranie lub zaktualizowanie do najnowszej wersji programu AVG TuneUp, która zawiera dodatkowe funkcje, ulepszenia istniej?cych funkcji oraz zaktualizowany interfejs u?ytkownika. Po pobraniu lub zaktualizowaniu program AVG TuneUp mo?na zainstalowa? na dowolnej liczbie urz?dzeń i?zoptymalizowa? ka?dy komputer w?gospodarstwie domowym.

 • Czy program AVG TuneUp to antywirus?

  Nie. AVG TuneUp to narz?dzie do optymalizacji komputera, które przy?piesza prac? komputera i?rozwi?zuje problemy mog?ce powodowa? awarie systemu i?inne nieoczekiwane zachowanie. Mimo ?e program AVG TuneUp nie chroni aktywnie Twojego komputera przed wirusami, mo?esz go u?ywa? do efektywnego identyfikowania i?usuwania niechcianych programów, które mog?y zosta? zainstalowane w?wyniku dzia?ania z?o?liwego oprogramowania. Je?li chcesz u?ywa? ochrony programu AVG AntiVirus razem z?programem AVG TuneUp, polecamy zakup subskrypcji AVG Ultimate, która zawiera produkty AVG Internet Security i?AVG TuneUp.

Lepiej wykorzystaj mo?liwo?ci swoich urz?dzeń dzi?ki naszej wiedzy specjalistycznej

Potrzebujesz pomocy przy wyborze w?a?ciwego produktu?

Tak
icon icon icon icon

Hold on. Are you sure? This antivirus file is for PC and won't work on your Mac. This antivirus file is for PC and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won't work on your iOS. This antivirus file is for Mac and won't work on your PC. This antivirus file is for Mac and won't work on your Android. This antivirus file is for Mac and won't work on your iOS. This antivirus file is for Android and won't work on your PC. This antivirus file is for Android and won't work on your Mac. This antivirus file is for Android and won't work on your iOS. This antivirus file is for iOS and won't work on your PC. This antivirus file is for iOS and won't work on your Mac. This antivirus file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This file is for PC and won't work on your Mac. This file is for PC and won't work on your Android. This file is for PC and won't work on your iOS. This file is for Mac and won't work on your PC. This file is for Mac and won't work on your Android. This file is for Mac and won't work on your iOS. This file is for Android and won't work on your PC. This file is for Android and won't work on your Mac. This file is for Android and won't work on your iOS. This file is for iOS and won't work on your PC. This file is for iOS and won't work on your Mac. This file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This VPN file is for PC and won't work on your Mac. This VPN file is for PC and won't work on your Android. This VPN file is for PC and won't work on your iOS. This VPN file is for Mac and won't work on your PC. This VPN file is for Mac and won't work on your Android. This VPN file is for Mac and won't work on your iOS. This VPN file is for Android and won't work on your PC. This VPN file is for Android and won't work on your Mac. This VPN file is for Android and won't work on your iOS. This VPN file is for iOS and won't work on your PC. This VPN file is for iOS and won't work on your Mac. This VPN file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine.

Download anyway (from Google Play) (from Google Play) (from Google Play)
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Back
Przejd? do tre?ci Przejd? do menu
欧美三级片