Pou?itie

Len na súkromné a?rodinné pou?itie. Nie je ur?ené na ú?ely podnikania ani komer?né ú?ely.

Systémové po?iadavky

Windows Logo

Jazyky

Pre Windows: ?ín?tina (tradi?ná), ?ín?tina (zjednodu?ená), ?e?tina, dán?ina, holand?ina, angli?tina, francúz?tina, nem?ina, indonéz?ina, talian?ina, japon?ina, kórej?ina, malaj?ina, nór?ina, po??tina, portugal?ina (Brazília), portugal?ina (Portugalsko), ru?tina, slovin?ina, ?paniel?ina, ?véd?ina a?ture?tina.

?asto kladené otázky

 • Ako AVG TuneUp vylep?í vykon m?jho po?íta?a?

  S ?astym pou?ívaním sa spo?ahlivos? a vykon vá?ho po?íta?a za?ína zhor?ova?. M??ete zaznamena? tieto problémy:

  • programy, ktoré pracujú ve?mi pomaly, padajú alebo zam?zajú,
  • nedostatok miesta na disku,
  • vyskakovacie okná z predin?talovaného softvéru.

  AVG TuneUp zrychli a vy?istí vá? po?íta? tak, ?e vyh?adá nepotrebné súbory vo va?om systéme a následne vám umo?ní ich bezpe?ne odstráni?. AVG TuneUp tie? vyh?adáva problémy, ktoré m??u sp?sobova? pády systému a nepredvídate?né správanie vrátane nepotrebnych programov nain?talovanych vo va?om po?íta?i, zastaraného softvéru a nezvy?ajnych nastavení systému. Vykonali sme vlastné testy rychlosti a ?istenia po?íta?a pomocou nástroja AVG TuneUp.

 • Ako m??em otestova? vykon svojho po?íta?a?

  Tento test vykonu po?íta?a v prvom kroku stanoví referen?nú hodnotu vykonu a následne vykoná ?al?í test o jeden a? dva mesiace nesk?r s cie?om zisti?, ako sa vykon zmenil. Tento test m??ete tie? pou?i? na zmeranie vydr?e batérie po?íta?a.

  Postup vytvorenia referen?nej hodnoty pre test vykonu po?íta?a si m??ete pozrie? na na?om blogu. Na základe simulácie be?nych automatizovanych procesov vrátane produktov Microsoft Office a Adobe, hrania hier, surfovania na internete a úpravy/konverzie videí vám to umo?ní zmera?, ako rychlo si po?íta? doká?e poradi? s r?znymi operáciami.

 • Ako dlho potrvá nástroju AVG TuneUp kontrola a vy?istenie m?jho po?íta?a?

  Tento proces m??e trva? nieko?ko minút v závislosti od typu kontroly a mno?stva analyzovanych údajov. Po?íta? v?ak po?as kontroly a ?istenia nástrojom AVG TuneUp m??ete ?alej pou?íva?. Najnov?ia verzia nástroja AVG TuneUp okrem toho zah?ňa Automatickú údr?bu, ktorá be?í v tichosti na pozadí, ke? je z po?íta?a potrebné odstráni? nepotrebné polo?ky.

  Pri prvej konfigurácii funkcie Automatická údr?ba m??ete ur?i?, ktoré typy polo?iek m??e AVG TuneUp bezpe?ne odstraňova?. Nástroj AVG TuneUp bol navrhnuty tak, aby sa spú??al automaticky, tak?e sa nemusíte obáva? manuálnej optimalizácie po?íta?a.

 • Je rozdiel medzi nástrojom AVG TuneUp a nástrojom AVG TuneUp Utilities?

  AVG TuneUp Utilities je stará verzia aplikácie, ktorá u? nie je podporovaná. Ak máte v po?íta?i nain?talovany nástroj AVG TuneUp Utilities, m??ete ho ?alej pou?íva?, nedostáva v?ak u? aktualizácie ani opravy chyb.
  D?razne odporú?ame stiahnu? alebo upgradova? na najnov?iu verziu AVG TuneUp, ktorá zah?ňa doplnkové funkcie, vylep?enia existujúcich funkcií a aktualizované pou?ívate?ské rozhranie. Po stiahnutí alebo upgrade si budete m?c? nain?talova? AVG TuneUp na neobmedzeny po?et zariadení a optimalizova? ka?dy po?íta? v domácnosti.

 • Je AVG TuneUp antivírus?

  Nie. AVG TuneUp je nástroj na optimalizáciu po?íta?a, ktory zrych?uje po?íta? a odstraňuje problémy, ktoré m??u sp?sobova? pády systému alebo iné neo?akávané správanie. Aj ke? AVG TuneUp aktívne nechráni vá? po?íta? pred vírusmi, m??ete ho pou?i? na ú?innú identifikáciu a odstránenie nechcenych programov, ktoré mohli by? nain?talované v po?íta?i v d?sledku malware. Ak máte záujem o pou?ívanie ochrany antivírusom AVG spolu s nástrojom AVG TuneUp, odporú?ame zakúpi? si predplatné AVG Ultimate, ktoré zah?ňa AVG Internet Security a AVG TuneUp.

Vyu?ite svoje zariadenia efektívnej?ie v?aka na?im odbornym radám

Potrebujete pomoc pri vybere správneho produktu?

áno
icon icon icon icon

Hold on. Are you sure? This antivirus file is for PC and won't work on your Mac. This antivirus file is for PC and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won't work on your iOS. This antivirus file is for Mac and won't work on your PC. This antivirus file is for Mac and won't work on your Android. This antivirus file is for Mac and won't work on your iOS. This antivirus file is for Android and won't work on your PC. This antivirus file is for Android and won't work on your Mac. This antivirus file is for Android and won't work on your iOS. This antivirus file is for iOS and won't work on your PC. This antivirus file is for iOS and won't work on your Mac. This antivirus file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This file is for PC and won't work on your Mac. This file is for PC and won't work on your Android. This file is for PC and won't work on your iOS. This file is for Mac and won't work on your PC. This file is for Mac and won't work on your Android. This file is for Mac and won't work on your iOS. This file is for Android and won't work on your PC. This file is for Android and won't work on your Mac. This file is for Android and won't work on your iOS. This file is for iOS and won't work on your PC. This file is for iOS and won't work on your Mac. This file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This VPN file is for PC and won't work on your Mac. This VPN file is for PC and won't work on your Android. This VPN file is for PC and won't work on your iOS. This VPN file is for Mac and won't work on your PC. This VPN file is for Mac and won't work on your Android. This VPN file is for Mac and won't work on your iOS. This VPN file is for Android and won't work on your PC. This VPN file is for Android and won't work on your Mac. This VPN file is for Android and won't work on your iOS. This VPN file is for iOS and won't work on your PC. This VPN file is for iOS and won't work on your Mac. This VPN file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine.

Download anyway (from Google Play) (from Google Play) (from Google Play)
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Back
Prejs? na obsah stránky Prejs? na ponuku
欧美三级片