Kullan?m

Yaln?zca ki?isel ve aile i?i kullan?m i?in. ??letme kullan?m? veya ticari kullan?m i?in de?ildir.

Sistem Gereksinimleri

Windows Logo

Diller

Windows i?in: Almanca, ?ek?e, ?ince (geleneksel), ?ince (basitle?tirilmi?), Danca, Endonezce, Felemenk?e, Frans?zca, ?ngilizce, ?talyanca, ?spanyolca, ?sve??e, Japonca, Korece, Leh?e, Malayca, Norve??e, Portekizce (Brezilya), Portekizce (Portekiz), Rus?a, Slovence ve Türk?e.

S?k Sorulan Sorular

 • AVG TuneUp bilgisayar?m?n performans?n? nas?l art?racak?

  S?k kullan?mla birlikte bilgisayar?n?z?n güvenilirli?i ve performans? dü?meye ba?lar. A?a??daki sorunlarla kar??la?abilirsiniz:

  • ?ok yava? ?al??an, kilitlenen veya donan programlar.
  • Yetersiz disk alan?.
  • A??r? kaynak kullanan uygulamalardan gelen bildirimler.

  AVG TuneUp, gereksiz dosyalar? tarar ve sisteminizden güvenli bir ?ekilde silmenize imkan sa?layarak bilgisayar?n?z? h?zland?r?r ve temizler. AVG TuneUp, bilgisayar?n?za yüklenmi? gereksiz dosyalar, güncel olmayan yaz?l?mlar ve ola?an d??? sistem ayarlar? gibi sistem kilitlenmelerine ve al???lmad?k davran??lara neden olabilecek sorunlar i?in de tarama yapar. AVG TuneUp kullanarak kendi PC h?z ve temizleme testlerimizi ger?ekle?tirdik.

 • Bilgisayar?m?n performans?n? nas?l test edebilirim?

  Bu bilgisayar performans testi, ilk olarak kar??la?t?rma de?eri ayarlar ve bir veya iki ay sonra tekrar test ederek performans?n nas?l de?i?ti?ini ?l?er. Bu test bilgisayar?n?z?n pil ?mrünü ?l?mek i?in de kullan?labilir.

  Bilgisayar?n?z?n performans testleri i?in de?er belirlemeyi blogumuzdan ??renebilirsiniz. Bunu yaparak, Microsoft Office ve Adobe ürünlerini ?al??t?rmak, oyun oynamak, internette gezinmek ve videolar? düzenlemek/d?nü?türmek gibi normal otomatikle?tirme i?lemlerini simüle ederek bilgisayar?n?z?n ?e?itli i?lemleri ne kadar h?zl? ger?ekle?tirdi?ini ?l?ebilirsiniz.

 • AVG TuneUp'?n bilgisayar?m? taramas? ve temizlemesi ne kadar sürer?

  Bu i?lem, tarama türüne ve analiz edilecek veri miktar?na ba?l? olarak birka? dakika sürebilir. Ayn? zamanda, AVG TuneUp tarama ve temizleme i?lemlerini ger?ekle?tirirken bilgisayar?n?z? normal ?ekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. AVG TuneUp uygulamas?n?n son sürümü bilgisayar?n?zdan gereksiz dosya silinmesi gerekti?inde arka planda sessizce ?al??an Otomatik Bak?m'? da i?erir.

  Otomatik Bak?m'? ilk kez yap?land?rd???n?zda hangi ?ge türlerinin AVG TuneUp taraf?ndan silinebilece?ini belirleyebilirsiniz. AVG TuneUp otomatik olarak ?al??acak ?ekilde tasarland???ndan bilgisayar?n?zda manuel ayarlamalar yapman?z gerekmez.

 • AVG TuneUp AVG TuneUp Utilities ile ayn? m?d?r?

  AVG TuneUp Utilities art?k desteklenmeyen eski bir uygulama sürümüdür. AVG TuneUp Utilities bilgisayar?n?zda yüklü ise kullanmaya devam edebilirsiniz, ancak bu ürünün art?k güncellemesi ve hata düzeltmesi yap?lmayacakt?r.
  AVG TuneUp'?n, ekstra ?zellikler, mevcut ?zelliklerde iyile?tirmeler ve güncellenmi? bir kullan?c? ara yüzü i?eren son sürümünü indirmenizi veya buna yükseltmenizi ?nemle tavsiye ediyoruz. ?ndirdikten veya yükselttikten sonra AVG TuneUp'? s?n?rs?z say?da cihaza yükleyebilir, evinizdeki tüm bilgisayarlar? optimize edebilirsiniz.

 • AVG TuneUp bir antivirüs müdür?

  Hay?r. AVG TuneUp, bilgisayar?n?z? h?zland?ran ve sistem kilitlenmelerine ve di?er beklenmedik davran??lara yol a?an sorunlar? gideren bir bilgisayar optimizasyon arac?d?r. AVG TuneUp bilgisayar?n?z? etkin olarak virüslerden korumasa da, bu uygulamay? k?tü ama?l? yaz?l?mlar sebebiyle bilgisayar?n?za yüklenmi? istenmeyen programlar? etkili bir ?ekilde tan?mlamak ve kald?rmak i?in kullanabilirsiniz. AVG TuneUp ile birlikte AVG AntiVirus korumas?n? da kullanmay? dü?ünüyorsan?z AVG Internet Security ve AVG TuneUp ürünlerini i?eren AVG Ultimate aboneli?i sat?n alman?z? ?neririz.

Uzman ?nerilerimiz sayesinde cihazlar?n?zdan daha iyi ?ekilde yararlan?n

Do?ru ürünü se?mek i?in yard?ma m? ihtiyac?n?z var?

Evet, lütfen
icon icon icon icon

Hold on. Are you sure? This antivirus file is for PC and won't work on your Mac. This antivirus file is for PC and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won't work on your iOS. This antivirus file is for Mac and won't work on your PC. This antivirus file is for Mac and won't work on your Android. This antivirus file is for Mac and won't work on your iOS. This antivirus file is for Android and won't work on your PC. This antivirus file is for Android and won't work on your Mac. This antivirus file is for Android and won't work on your iOS. This antivirus file is for iOS and won't work on your PC. This antivirus file is for iOS and won't work on your Mac. This antivirus file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This file is for PC and won't work on your Mac. This file is for PC and won't work on your Android. This file is for PC and won't work on your iOS. This file is for Mac and won't work on your PC. This file is for Mac and won't work on your Android. This file is for Mac and won't work on your iOS. This file is for Android and won't work on your PC. This file is for Android and won't work on your Mac. This file is for Android and won't work on your iOS. This file is for iOS and won't work on your PC. This file is for iOS and won't work on your Mac. This file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine. This VPN file is for PC and won't work on your Mac. This VPN file is for PC and won't work on your Android. This VPN file is for PC and won't work on your iOS. This VPN file is for Mac and won't work on your PC. This VPN file is for Mac and won't work on your Android. This VPN file is for Mac and won't work on your iOS. This VPN file is for Android and won't work on your PC. This VPN file is for Android and won't work on your Mac. This VPN file is for Android and won't work on your iOS. This VPN file is for iOS and won't work on your PC. This VPN file is for iOS and won't work on your Mac. This VPN file is for iOS and won't work on your Android. This antivirus file is for PC and won’t work on your machine. This antivirus file is for Mac and won’t work on your machine. This antivirus file is for Android and won’t work on your machine. This antivirus file is for iOS and won’t work on your machine.

Download anyway (from Google Play) (from Google Play) (from Google Play)
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for PC instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Mac instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our antivirus for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for PC instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Mac instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our cleaning app for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for PC instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Mac instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for Android instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Do you want our Secure VPN for iOS instead? Download it here
Back
??eri?e ge? Menüye ge?
欧美三级片